Archive | May 2019

รายงานผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

รายงานผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

Click Download
1. รายงาน O-NET ปี 2561 ม.3
2. รายงาน O-NET ปี 2561 ม.6
3. รายงานการสอบข้อสอบกลาง ปี 2561 ฉบับเต็ม