Archive | May 2018

รายงานผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

รายงานผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
Click Download
1. รายงาน O-NET 2560 ชั้น ม.3
2. รายงาน O-NET 2560 ชั้น ม.6
3. รายงานการสอบข้อสอบกลาง ชั้น ม.1, 2