เอกสาร PPT การประชุม PLC

เอกสาร PPT การประชุม PLC
1. PLC.ppt
2. ห้องเรียนคุณภาพ : PPT การเขียนจุดประสงค์ Math
3. แบบบันทึกการวัดและประเมินผล (ฉบับสมบูรณ์)
4. 
แบบบันทึก Logbook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: