Archive | April 2017

รายงานผลสอบ O-NET /ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559

รายงานผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
Click Download >>>
1. รายงาน O-NET 2559 ม.3 ฉบับเต็ม
2. รายงาน O-NET 2559 ชั้น ม.6 ฉบับเต็ม
3. รายงานการสอบข้อสอบกลาง ปี 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 ฉบับเต็ม

Advertisements