Archive | June 2015

เอกสารรายงานผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557

เอกสารรายงานผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 (ฉบับแก้ไขแล้ว)
1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 >>> 30. ปกหน้า 2557 30. ปกหลัง 31. คำนำ 2557 32. บทที่ 1 บทนำ 2557 33. บทที่ 2 วิธีดำเนินงาน 2557 34. บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 2557 35. บทที่ 4 ม 3 2557 36. ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ ม.3 2557 37. ตาราง แสดงผลคะแนนสอบ 2554-2557 38. M.3 สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ ม.3 2557 39. M.3 มาตรฐานการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ ม.3 2557
2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 >>> 06. ปกหน้า 06. ปกหลัง 16. คำนำ 2557 26. บทที่ 1 บทนำ 2557 36. บทที่ 2 วิธีดำเนินงาน 2557 46. บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 2557 56 บทที่ 4 สรุป 2557 66. ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ ม. 6 2557 76. ตาราง แสดงผลคะแนนสอบ 2554-2557 77. M.6 สาระการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ ม.6 2557 78. M.6 มาตรฐานการเรียนรู้ที่คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ ม.6 2557

………………………………………………………………………………………………………….
ไฟล์แก้ไขเอกสารายงานผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557
ฉบับที่เขตพื้นที่การศึกษาแจกให้โรงเรียน  โดยให้โรงเรียนพิมพ์ไฟล์เอกสารฉบับนี้ไปใช้แนบแก้ไข (เนื่องจากเอกสารฉบับเดิมมีข้อมูลคลาดเคลื่อน) กับเล่มรายงานที่แจกให้โรงเรียน แล้ว ดังนี้
1. รายงาน ม.3  ตารางที่ 21 หน้า 43-45 >>>ไฟล์แก้ไข รายงานผลสอบ O-NET ม.3 2557 หน้า 43-45
2. รายงาน ม.6  ตารางที่ 22 หน้า 42-45 >>> ไฟล์แก้ไข รายงานผลสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557 หน้า 42-45