Archive | July 2014

เอกสารนิเทศภายใน

Download เอกสารนิเทศภายใน
1.ปกหลัง   2. คู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศภายใน 3. ปก  4. รูปแบบที่๓ แบบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 4. ตัวอย่างที่๑ แบบบันทึกการนิเทศภายในกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน 5. ตัวอย่างที่๑ แบบบันทึกความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้ 6.ตัวอย่างที่๑ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศภายใน 7. ตัวอย่างที่๒ แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 8. ตัวอย่างที่๒ แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียน 9. ตัวอย่างที่๒ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนของครูจากpra_kroo 10. ตัวอย่างที่๓ แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 11. ตัวอย่างที่๓ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ 12. ตัวอย่างที่๔ แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 13. รูปแบบที่๑ แบบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 14. รูปแบบที่๒ แบบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู
15. supervisory