Archive | June 2014

คะแนนจุดตัดโอเน็ต สำหรับเป็นเกณฑ์เทียบคิดร้อยละใน SAR ปีการศึกษา 2556

คะแนนจุดตัดโอเน็ต สำหรับเป็นเกณฑ์เทียบคิดร้อยละใน SAR ปีการศึกษา 2556

ให้ใช้คะแนนตามตารางที่แนบให้นี้….CutePointONET