รูปแบบการสร้างข้อสอบ LAS ปีการศึกษา 2556

รูปแบบการสร้างข้อสอบ LAS ปีการศึกษา 2556

*** ให้ทุกโรงเรียนออกข้อสอบตามสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จำนวนข้อสอบ ตามจำนวนตัวชี้วัดในระดับชั้นเรียนนั้นๆ

*** ดูรายละเอียดรูปแบบข้อสอบ Click–>โครงสร้างการออกข้อสอบ LAS 2556
*** โดย จัดพิมพ์ข้อสอบพร้อมเฉลยด้วย Word2007 ฟอนต์ TH SarabanPSK ขนาดฟอนต์ 16  แยกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้น Write ลงแผ่น CD ส่งมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2556

*** รูปแบบข้อสอบแบบอื่น (ให้ศึกษารายละเอียดจากรูปแบบข้อสอบ O-NET) Click–>รูปแบบข้อสอบ O-NET 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: